Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Predávajúci sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok (ďalej ako „podmienky“) označuje spoločnosť BERGER Capital Investment, s. r. o. , so sídlom Hlavné námestie 23, 936 01 Šahy, IČO: 47518979, DIČ: 2023924067, zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 35900/N (ďalej ako „predávajúci“) a sa vzťahujú na nákup tovaru:

-          z katalógu na webovej stránke www.shopinguj.sk, alebo

-          pomocou operátora na telefonickej linke + 948 462 666 (po-pia: 08:00 – 16:00)

 1. Pri objednávaní cez internet kupujúci uvedie nasledujúce údaje:

-          Ak nakupujete ako spotrebiteľ (keď nevystupujete ako podnikateľ) uvedie meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail

-          Ak nakupuje ako podnikateľ (nakupuje  v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou) uvedie tiež obchodné meno, IČO, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.

 

Objednávka a dodanie

 

 1. Po odoslaní Vašej záväznej objednávky bude Vaša objednávka prijatá na spracovanie, a na Váš e-mail bude obratom zaslané záväzné potvrdenie o jej prijatí, ktoré bude obsahovať informácie o Vašej objednávke ako: objednaný tovar, množstvo, cenu, konečnú cenu na úhradu, spôsob platby a doručenia, údaje objednávateľa, dodaciu adresu.
 2. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar je obvykle zasielaný do 2 pracovných dní. O odoslaní tovaru Vás budeme informovať e-mailom.
 3. V prípade keď tovar doručuje zmluvný prepravca, kupujúci dáva súhlas predávajúcemu právo podať prepravcovi nutné údaje potrebné na bezpečné doručenie objednávky.
 4. V prípade platby u dopravcu dostanete doklad o zaplatení priamo od dopravcu a najneskôr do 14dní od doručenia tovaru na mailovú adresu dostanete faktúru, ktorá slúži ako daňový doklad. Potvrdením objednávky spotrebiteľ súhlasí so zaslaním elektronickej faktúry.    
 5. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď ho spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme.
 6. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenou kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy doručenia.
 7.  Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
 8. V prípade, že kupujúci zistí narušenie obalu, poškodenie tovaru (spôsobenou prepravou) alebo jeho neúplnosť, musí spísať záznam s dopravcom (kuriérskou službou) o poškodení tovaru. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny.
 9. Takúto skutočnosť musí kupujúci oznámiť bezodkladne alebo najneskôr do dvoch dní.
 10. Ak kupujúci napriek evidentnému poškodeniu tovar prevezme, predávajúci neuznáva prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 

Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať svoju objednávku pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho.
 2. Predávajúci má právo stornovať objednávku:

- v prípade, keď sa nedokázal skontaktovať s kupujúcim na dohodnutie nejakých nejasností,

- v prípade, keď došlo k zlyhaniu systému a objednaný tovar predávajúci nemá skladom a ani nevie zabezpečiť

 

Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu od zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť buď v listinnej alebo e-mailovej podobe. V prípade listinnej podoby je potrebné poslať na adresu predávajúceho a v e-mailovej forme na reklamacie@shopinguj.sk
 2. Spotrebiteľ môže poslať formulár na odstúpenie od zmluvy (kliknutím na odkaz možte stiahnúť) . Vyplnený formulár spolu s tovarom môže zaslať na adresu predávajúceho.
 3. Tovar je potrebný zaslať najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na adresu predávajúceho. Pri vrátení tovaru je potrebné tovar zaslať nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.
 4. Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ znáša len náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (avšak len v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný).
 5. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar musí byť zaslaný späť v nepoužitom a v znovu predajnom stave a tiež v originálnom obale. Ak bude tovar poškodený, predávajúci si vyhradzuje nárok za primeranú finančnú náhradu za znehodnotenie tovaru a vráti kupujúcemu kúpnu cenu len čiastočne, o čom bude kupujúceho informovať. 
 6. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.
 7. Predávajúci si dovoľuje upozorniť, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu kupujúci tovar  odoslal alebo odovzdal.

 

Cena tovaru a jeho označenie

 1. Pri každom konkrétnom tovare v internetovom obchode www.shopinguj.sk je uvedené označenie tovaru, opis tovaru a celková cena tovaru v eurách. Platí vždy cena v čase odoslania objednávky.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo ceny jednotlivých tovarov jednostranne meniť s tým, že na už uzavretú kúpnu zmluvu nebude mať takáto zmena ceny vplyv.
 3. Predávajúci vyhradzuje právo omylu, chyby informačného systému v prípade, že sa objaví pri niektorom tovare evidentne chybná cena (tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej) predávajúci nie je povinný za túto cenu tovar predať. Kupujúceho oznámi tento omyl a ponúkne dodanie tovaru kupujúcemu za cenu riadnu. Ak kupujúci s riadnou cenou nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 4. Kupujúci so súhlasom s obchodnými podmienkami potvrdzuje že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 5. Všetky ceny uvedené v internetovom obchode neobsahujú daň z pridanej hodnoty nakoľko predávajúci nie je platcom DPH.

 

Platobné podmienky

 1. Kupujúci má v rámci úhrady kúpnej ceny možnosť zvoliť z nasledujúcich spôsobov platby:
  1. Platba na dobierku – kúpna cena bude uhradená kupujúcim v hotovosti pri prevzatí tovaru
  2. Platba prevodom – po uhradení celej kúpnej ceny bude tovar zaslaný kupujúcemu.
  3. Platba kartou – akceptované sú platobné karty , ktoré sú uvedené na stránkach internetového obchodu, po kliknutí na tlačidlo „odoslať záväznú objednávku“ bude presmerovaná na stránku finančného ústavu.

 

Záruka a reklamácia

 1. Záruka a reklamácia sú upravené v reklamačnom poriadku.

 

Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci oznamujú nasledovné osobné údaje pri uzavretí kúpnej zmluvy na diaľku:
  1. Spotrebiteľ fyzická osoba - svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, telefónne číslo a mailovú adresu.
  2. Podnikateľ – obchodné meno, sídlo vrátane PSČ, IČO, DIČ, telefónne číslo a mailovú adresu.
 2. Kupujúci s uzavretím kúpnej zmluvy na diaľku vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho pre naplnenie účelu kúpnej zmluvy. Týmto účelom sa rozumie vybavovanie objednávok zadaných do internetového obchodu , pričom spracovanie osobných údajov je nevyhnutné za vybavenie objednávky (vybavenie on-line objednávok, vybavovanie požiadaviek) . Predávajúci pri spracovaní dát využíva elektronické spracovanie dát na zabezpečenie presného a rýchleho vybavenie požiadaviek kupujúcich.
 3. Kupujúci s uzavretím kúpnej zmluvy na diaľku dáva zároveň súhlas na spracovanie a zhromažďovanie osobných údajov aj po splnení účelu kúpnej zmluvy v databáze predávajúceho na účel (zaregistrovaných údajov pre prípadný ďalší nákup ) až po dobu vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním a zhromažďovaným údajov zo strany kupujúceho.
 4. Kupujúci má právo prístupu na spracovanie ich osobných údajov a právo na ich úpravu  vrátane ďalších zákonných nárokov. Na základe žiadosti zo strany kupujúceho sa všetky osobné údaje z databázy predávajúceho odstránia.
 5. Spracovanie osobných údajov je v súlade zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Predávajúci zaručuje, že získané osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku tvorí dopravca, ktorému sú osobné údaje kupujúceho podané v minimálnom rozsahu , ktorý je nutný pre doručenie tovaru, a poskytnutie osobných údajov na základe povinnosti stanovenej zákonom.
 6. Na želanie kupujúceho môže predávajúci zasielať „Newsletter“, v ktorom sú umiestnené informácie o novinkách, akciách a zaujímavých ponukách. Svoj udelený súhlas kupujúci môže kedykoľvek zrušiť pomocou e-mailu, ktorý dostane kliknutím na odkaz „odhlásiť z Newstletteru“.    
 7. Jednotlivé kúpne zmluvy sú po uzavretí predávajúcim archivované v elektronickej podobe a s prístupné iba predávajúcemu, prípadne subjektu poverenému archiváciou.

Záverečné ustanovenie

 1. Zaškrtnutím políčka „odoslať záväznú objednávku“ pred odoslaním kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok . Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.shopinguj.sk

 

Platné od 01.07.2014

 • Prihláste sa na odber newsletteru a získajte zľavu 5€ z prvého nákupu.

  Zadaním e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním novinek a špeciálnych akcií.

 • Pán
  Pani / Slečna