Reklamačný poriadok

I.     Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný na základe Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „ďalej len reklamácia“).
 2. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť BERGER Capital Investment, s. r. o. , so sídlom Hlavné námestie 23, 936 01 Šahy, IČO: 47518979, DIČ: 2023924067, zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 35900/N .
 3. „Kupujúci“ je fyzická osoba, spotrebiteľ, ktorý kupuje tovar pre svoju potrebu alebo potrebu svojej domácnosti alebo fyzická osoba a právnická osoba, podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.
 4. Fyzické osoby a právnické osoby podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom sú upravené v Obchodnom zákonníku a v neskorších predpisoch.  

 

II.     Prevencia pre spotrebiteľov vzťahujúce sa na obuv a textilné výrobky

 1. Pri výbere tovaru je dôležité, aby spotrebiteľ venoval dostatočnú pozornosť tvaru, veľkosti, účelu, prevedeniu, materiálu a zloženiu tovaru.
 2. Pri naplnení úžitkovej hodnoty a účelu použitia je výber tovaru nesmierne dôležitý. Po celú dobu používania zakúpeného tovaru je potrebné dodržiavať pravidlá používania a je nutné dbať na všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť tovaru.
 3. Podmienky pre zachovanie dobrého stavu tovaru je pravidelná údržba a časté striedanie. V prípade, že tieto podmienky nie sú dodržané, má to za následok skrátenie životnosti tovaru.
 4. Prostredníctvom informačných letákov, návodov na použitie a údržbu, predávajúci dostatočne informuje spotrebiteľov o  správnej starostlivosti. 

 

III.     Kontrola tovaru pri prevzatí

 1. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
 2. V prípade, že kupujúci zistí narušenie obalu, poškodenie tovaru (spôsobenou prepravou) alebo zistí, že tovar je neúplný, musí spísať záznam s dopravcom (kuriérskou službou) o poškodení tovaru. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny.
 3. Takúto skutočnosť musí kupujúci oznámiť bezodkladne alebo najneskôr do dvoch dní.
 4. Ak kupujúci napriek evidentnému poškodeniu tovar prevezme , predávajúci neuznáva prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 

IV.     Záručné podmienky

 1. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.
 2. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá teda 24 mesiacov (okrem výnimiek uvedených v zákone), pričom záručná doba začína plynúť prvý dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od doručovateľa predávajúcim.
 4. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť vo všetkých prípadoch stanovených zákonom, pričom odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom písomného doručenia kupujúceho od odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

 

 

V.     Vybavenie reklamácie

 1. Ku každému tovaru zakúpenému u predajcu je vystavená faktúra, ktorá slúži ako záručný list.
 2. Kupujúci k reklamovanému tovaru môže zaslať aj vyplnení reklamačný formulár, kde je potrebné výstižne popísať chybu, kvôli ktorej tovar reklamuje. Za chybu tovaru nemôže považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej dobe v dôsledku jeho opotrebenie, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania alebo v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou.
 3. Oprávnená reklamácia je bezplatná, ale náklady na dodanie reklamovaného tovaru uhrádza kupujúci.
 4. Reklamáciu predávajúci vybaví ihneď, pričom vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. V prípade, že predávajúci presiahne túto dobu, považuje sa reklamácia akoby išlo o chybu , ktorú nemožno odstrániť.
 5. Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie, ktoré mu bude zaslané na mailovú adresu. Písomný doklad o vybavení reklamácie vydá predávajúci najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorá mu bola zaslaná na adresu doručenia uvedenú vo formulári.
 6. Za odstrániteľnú chybu sa považuje chyba, ktorú možno odstrániť bez toho, aby sa zhoršila funkčnosť tovaru. V prípade, že ide o takúto odstrániteľnú chybu, predávajúci zabezpečí bezplatné odstránenie poškodenia.
 7. Za neodstrániteľnú chybu sa považuje chyba, ktorú nemožno odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby, má zákazník právo požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 8. V prípade, že pri neodstrániteľnej chybe, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby a kupujúci nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

 

VI.     Záverečné ustanovenie

 1. Predávajúci si vyhradzuje práva tento reklamačný poriadok zmeniť a doplniť, pričom vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke www.shopinguj.sk a v sídle spoločnosti, kde sú verejne dostupné.
 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.07.2014

 

 • Prihláste sa na odber newsletteru a získajte zľavu 5€ z prvého nákupu.

  Zadaním e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním novinek a špeciálnych akcií.

 • Pán
  Pani / Slečna